Assessment

Få et kvalificeret og nuanceret eksternt blik!
Der er behov for at lave assessment på personer i forskellige sammenhænge fx ved opstart af et lederudviklingsforløb, med henblik på at kortlægge faglige og personlige styrker og udviklingspotentialer, ved talentudvikling eller som en second opinion ved ansættelsesproces.

Jeg anvender forskellige testværktøjer, business case, dybde interview (en-til-en samtaler) og hvad der i øvrigt foreligger af materiale fx 360-graders målinger, lederevalueringer m.m.

Hvorfor anvende (personligheds)tests?
Personlighedstest og analyseværktøjer bidrager bl.a. til kortlægning og udvikling af organisationens potentiale, bidrager til forandring og udvikling af talent samt forener de forretningsmæssige mål med den enkelte medarbejders karriere- og udviklingsønsker.

Tag brillerne af!
Den store fordel ved at anvende psykologiske test er, at man får et fordomsfrit beslutningsgrundlag som et supplement til andre vurderingsmetoder. For uanset hvor dygtige menneskekendere vi er, så ser vi altid omverdenen gennem vores ”egne briller”. Det har også vist sig, at vores opfattelse af andre i vid udstrækning dannes ved det første møde og bygger på faktorer som udseende, lugt og forudfattede meninger. Derefter rationaliserer vi denne opfattelse ved hjælp af forskellige logiske konstruktioner.

Hvad er en psykologisk test?
Når man vil udforske eller lære et individ at kende, stiller man spørgsmål. Der vil ofte være mange af dem, og de vil være af forskellige slags. En test med forskellige typer spørgsmål eller opgaver er et hjælpemiddel, som er udarbejdet for at indsamle oplysninger om et individ. En god psykologisk test måler nogle af menneskets egenskaber på en sådan måde, at resultatet ikke varierer nævneværdigt fra en testsituation til en anden. Testen bygger på statistisk sammenhæng mellem en vis type adfærd og menneskets medfødte egenskaber. Evnen til at finde disse sammenhænge og på en relevant måde måle dem er en kompleks videnskab med mange faldgruber.

Intelligens og kapacitetstest
Intelligenstest er udviklet til at måle forskellige dele af det, vi kalder intelligens. Men hvad er så intelligens? Intelligens defineres ofte som evnen til at lære, forstå og håndtere nye situationer og nye oplysninger. Forskellige teoretikere på området definerer begrebet lidt forskelligt: Intelligens er evnen til at forstå sammenhænge og lære hurtigt. Der kræves en bestemt type intelligens til at løse forskellige typer problemstillinger. Der forskes kontinuerligt i intelligens, og nye teorier og ideer om intelligensens væsen ser fra tid til anden dagens lys. Normalt betragter man den generelle intelligens som værende sammensat af flere faktorer, som man forsøger at måle ved hjælp af test: Det kan f.eks. være logiske evner (evnen til at finde frem til principper og drage de rigtige slutninger), verbale evner (evnen til at forstå, fortolke og drage slutninger ud fra det talte eller skrevne sprog) og spatiale evner (evnen til at forstå og fortolke rumlige relationer mellem forskellige objekter). Der findes test, som dækker flere evner end de førnævnte, ligesom der også er udviklet tests til mere specifikke formål, f.eks. måling af planlægningsevner, simultankapacitet og tekniske/mekaniske evner.

Ved assessment anvender jeg ofte det anerkendte assessment- og udviklingsværktøj Hogan Assessment. Dette værktøj kortlægger nemlig både underliggende værdisæt, drivers, motivationsfaktorer, reaktionsmønster under pres og de naturlige adfærdskarakteristika.

Se mere her www.hoganassessments.com