Privatlivspolitik

1. Om Erhvervspsykolog Heidi Juul

Erhvervspsykolog Heidi Juul er en konsulentvirksomhed, der rådgiver om og leverer løsninger i relation til leder-, organisations og forretningsudvikling.

I forbindelse med dette arbejdet indsamler og behandler Erhvervspsykolog Heidi Juul persondata. Erhvervspsykolog Heidi Juul er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne der indhentes ved konsulentopgaver.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Erhvervspsykolog Heidi Juuls behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte mig her:

Erhvervspsykolog Heidi Juul
Lyngby Hovedgade 10c
2800 Lyngby
Telefon: 53 12 10 05
E-mail: erhvervspsykolog@heidijuul.dk

2. Datasikkerhed er vigtig for mig

For mig er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af min virksomhed, afgørende for mine forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Erhvervspsykolog Heidi Juul, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler jeg om dig og hvorfor?

De oplysninger, som jeg indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold hos Erhvervspsykolog Heidi Juul.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Erhvervspsykolog Heidi Juul vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold hos Erhvervspsykolog Heidi Juul.

Erhvervspsykolog Heidi Juul indsamler og behandler både almindelige og følsomme personoplysninger som led i administrationen af de ydelser, som du modtager via Erhvervspsykolog Heidi Juul. Erhvervspsykolog Heidi Juul vil i forbindelse med dit kundeforhold typisk indsamle følgende oplysninger:

5. Kundeoplysninger:

  • Oplysninger, som du giver mig, når du opretter dig som kunde hos Erhvervspsykolog Heidi Juul fx kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail­adresse) samt bankoplysninger.
  • Oplysninger, som du giver mig, når du udfylder dokumenter (fx personlighedstest) ifm. assessment, herunder kontaktoplysninger, oplysninger om beskæftigelse, familieforhold, fødselsdato samt oplysninger om dit helbred.
  • Oplysninger som genereres, hvis du kontakter mig med spørgsmål, eller når du i øvrigt henvender dig til mig om dit kundeforhold hos Erhvervspsykolog Heidi Juul.

6. Brug af dine personoplysninger

Erhvervspsykolog Heidi Juul behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Erhvervspsykolog Heidi Juul behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold hos Erhvervspsykolog Heidi Juul eller nødvendigt i henhold til gældende ret.

  • Kundeadministration – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Erhvervspsykolog Heidi Juul som led i driften af virksomheden, herunder opretholdelse af mit kunderegister, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.
  • Overholdelse af gældende love og regler– Overholdelse af love og regler, som Erhvervspsykolog Heidi Juul er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

Erhvervspsykolog Heidi Juul bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, jeg behandler, er korrekte og opdaterede. Jeg beder dig derfor om altid at underrette mig om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse osv.), således at jeg kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og opdaterede.

7. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Erhvervspsykolog Heidi Juul behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Erhvervspsykolog Heidi Juul og (2) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Erhvervspsykolog Heidi Juul er pålagt.

Ved indgåelse af et kundeforhold med Erhvervspsykolog Heidi Juul afgiver du et samtykke til denne behandling.

8. Deling af personoplysningerne

Erhvervspsykolog Heidi Juul videregiver og/eller overlader alene dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af min virksomhed, fx i forbindelse med ekstern hosting og administration af mine IT-systemer, analyse, bogføring, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

Erhvervspsykolog Heidi Juul tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Erhvervspsykolog Heidi Juul videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre min virksomhed eller opfylde dine behov.

Erhvervspsykolog Heidi Juul overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

9. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.

Det er Erhvervspsykolog Heidi Juuls politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil jeg sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

10. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Erhvervspsykolog Heidi Juul er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte mig på erhvervspsykolog@heidijuul.dk Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Erhvervspsykolog Heidi Juuls behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

11. Opdateringer

Erhvervspsykolog Heidi Juul evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

Opdateret, 23. maj 2018